Komunikacja i wyposażenie terenu

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Sprawę pokrewną z rzeźbą terenu i jego nośnością stanowi zagadnienie jego skanalizowania i zaopatrzenia w wodę. Sprawa ta winna być zbadana i zdecydowana przez odpowiednich specjalistów w ciągu prowadzenia badań w pierwszej i drugiej dziedzinie studiów, tj. przy ustalaniu ogólnych warunków zabudowy, przy podziale terenów i projektowaniu sieci komunikacyjnych. Zagadnienie to w swym szczegółowym opracowaniu sięga nieraz i w zakres obecnej pracy przy projekcie zabudowy mieszkaniowej. Ogólny projekt kanalizacji i wodociągów może wskazać pewne tereny skądinąd nadające się do zabudowy, lecz przedstawiające wielkie trudności do przeprowadzenia tych dwóch ważnych instalacji wyposażenia. Read more…

Zasada stawianie domów

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Potrzeba nasypów murów oporowych itp. urządzeń, to bardzo kosztowne i utrudniające dodatnie rozwiązanie plastyczne ogrodu. W szczególności dotyczy to małych ogródków przy przeciętnych niewielkich domach miejskich. Z powyższych powodów przyjmiemy za zasade stawianie domów, względnie zakładanie dłuższych stron bloku urbanistycznego, Racjonalne i zadowalające pod względem architektonicznym rozplanowanie terenu o ostrych spadkach natrafia często na przeszkody innej natury, Na spadkach tych z trudem utrzymuje sie roślinność, gdyż wody deszczowe z łatwością rozmywają i znoszą warstwę urodzajną ziemi, a umocnienie jej wymaga nieraz trudnych i kosztownych zabiegów technicznych. Jednocześnie stawianie zwartego szeregu domów wzdłuż warstw u podnóża dużego spadku, staje się niewlaściwym ze względu na ewentualność zalewu dolnych kondygnacji domów i konieczność przepuszczenia wód deszczowych i Śniegowych w naturalnym kierunku w dół, po istniejącym zboczu. Read more…

Kształtowanie przekroju domu na terenach spadzistych

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Przyczyniają się one do szybkiego i dokładnego przewietrzenia poszczególnego domu i wnętrza dziedzińca, względnie bloku. Jednakże w wielu okolicach naszego kraju wiatry z określonych kierunków są tak długotrwałe i silne, że pożądanym się staje przeciwdziałanie im w pewnej mierze. Możemy więc poszczególne domy i całe ich szeregi tak ustawiać, aby ochraniać pewne przestrzenie od zbyt silnego i przykrego przewiewu. Dotyczy to w dużym stopniu ogródków indywidualnych, jak również. ogródków dla dzieci. Read more…

Racjonalny program mieszkaniowy

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Racjonalny program mieszkaniowy łączy sie ściśle z rozmiarami i uksztaltowaniem wyżej wymienionych przestrzeni zielonych i z kierownicza myślą kompozycji architektonicznej. Prowadząc do syntezy poszczególnych czynników i wpływów, kształtających dziedzinę mieszkaniową w projekcie miasta, należy podkreślić sprawy następujące: Warunki przyrodzone, tj. kierunki stron Świata w danym terenie i nasłonecznienie; kierunki panujących wiatrów; rzeźbę i charakter terenu (płaski, falisty lub górzysty) i wynikające z tego typowe spadki działek i ulic, nośność gruntu i związane z tym granice jego obciążenia w fundamentach projektowanych budynków. Warunki skanalizowania i zaopatrzenia w wodę. Warunki te określają zwykle w ogólnych zarysach typ zabudowy. Read more…

Podstawy konstrukcyjne terenów mieszkaniowych

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Trzecia dziedzina studiów objęła podział szczegółowy terenów i rozwiązanie sieci komunikacyjnych różnego rodzaju. Powstał przed nami ten sposób wszechstronnie przemyślany i dobrze zbudowany szkielet organizmu miejskiego. A jednocześnie, na podstawie poprzednio przeprowadzonych badań ekonomicznych, społecznych i demograficznych, skrystalizował się już program mieszkaniowy i gospodarczy danego miasta. Należy więc teraz dalej rozwijać projekt urbanistyczny i budować najistotniejsze organy miasta, tj. dzielnice mieszkaniowe oraz dzielnice i warsztaty pracy. Read more…

Izolacja dźwiękowa i zabezpieczenie mieszkańców

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W tej sytuacji łatwą się staje izolacja dźwiękowa i zabezpieczenie mieszkańców od kurzu i dymu, gdyż zielone dziedzińce lub indywidualne ogródki domów wytwarzają odpowiednia odległość miedzy dornem a linią komunikacyjną. Prowadzenie jej na poziomie naturalnym terenu, jak i na poziomie odmiennym, tj. w wykopie lub na nasypie, nie nasuwa żadnych watpliwości i nie powoduje w tych warunkach specjalnych kosztów. Nasuwa sie tu również alternatywa bardzo korzystna pod wieloma względami, a mianowicie prowadzenie linii na pół wysokości pod lub nad poziomem naturalnym terenu. W tym wypadku koszt robót ziemnych jest bardzo umiarkowany. Read more…

Linie doprowadzająca komunikację

Filed Under: Uncategorized    by: admin

O ile w danym budynku i w całości bloku nie ma sklepów, biur, instytucji publicznych itp. urządzeń, wymagających bezpośredniej styczności z arteria i jej ruchem, odsuwamy domy mieszkalne od niej jak najdalej. Traktujemy arterie jako linie doprowadzająca komunikację do właściwych ulic mieszkaniowych, ale bynajmniej nie przypisujemy jej roli kierowniczej w kształtowaniu zabudowy, Czynimy to tym bardziej stanowczo i bezwzględnie, Że tylko w niewielu wypadkach kierunek arterii może podlegać tym czynnikom przyrodzonym technicznym (światło, spadki terenu itp.), jakim winien podlegać dobrze sytuowany dom i blok urbanistyczny. I dlatego, obok sytuacji szeregu domów wzdłuż arterii, dążymy raczej do sytuacji prostopadłej lub choćby nawet skośnej. Nie wyłącza to oczywiście ustawienia wzdłuż arterii tych fragmentów bloku, których funkcje łączą się z jej ruchem, jak sklep, biuro, budynek instytucji publicznej itp. Read more…

Dzielnice śródmiejskie wielkich miast

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W dzielnicach śródmiejskich wielkich miast, w skomplikowanych warunkach technicznych i ekonomicznych i przy bardzo kosztownych rozwiązaniach komunikacyjnych, może ona osiągnąć kwotę kilkudziesięciu lub nawet kilkuset złotych. Tak wielkie obciążenie odbija się bezpośrednio na kosztach domu i mieszkania; prowadzi ono często do charakterystycznego objawu emigracji mieszkańców do dzielnic tańszych i pozostawienia kosztownego terenu Śródmieścia na potrzeby handlu, biurowości, reprezentacji itd. Dzielnice śródmiejskie stolic europejskich i wielomilionowych miast amerykańskich z Londynem i New Yorkiem na czele ilustrują fakty te w sposób jaskrawy; ceny terenu, podbijane w dodatku spekulacją, dochodzą tam do kilkunastu tysięcy złotych za jeden metr kwadratowy. Racjonalna oszczędność i celowość układu sieci wyposażenia polega na obsłużeniu jak największego terenu jak najmniejszą długością linii i powierzchni wyposażenia (tj. bruków, przewodów, kanałów, środków komunikacji itd.). Read more…

Urządzenia wyposażenia terenu

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Sprawy dogodnego układu samych linii i przystanków, zabezpieczenie ruchu pieszego, kołowego i rowerowego, zdecydowanie ewentualnej potrzeby skrzyżowań dwupoziomowych — oto szereg punktów związanych bezpośrednio ze sposobem zabudowy terenu i rozmieszczenia na nim ludności. Ze sprawą sieci komunikacji łączy się zwykle sprawa urządzeń wyposażenia terenu. Brukowane powierzchnie ulic, kanały, wodociągi, linie przewodów elektrycznych Światła i siły, telefonicznych i gazowych stanowią organicznie związaną i skomplikowaną sieć, która obejmuje teren dzielnicy mieszkaniowej i przenika do podstawowej komórki organizmu miejskiego, tj. do mieszkania. Układ ogólny tych sieci opracowany przez właściwych rzeczoznawców wszedł już poprzednio w zakres całości projektu urbanistycznego i wynika z podziału terenów na budowlane i niebudowlane oraz ze szczegółowego ich przeznaczenia. Read more…

Nastapilo rozwarcie w zlaczach elementów tego pasa, które zostaly czesciowo rozwarstwione

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Rozpoczęte po katastrofie dochodzenie wykazało, że zasadniczo została ona spowodowana wyboczeniem ściskanego pasa kratownicy wskutek niewłaściwego zespolenia jego elementów. Nastąpiło rozwarcie w złączach elementów tego pasa, które zostały częściowo rozwarstwione. Ponadto stężenia łączące elementy pasa były zbyt słabe i nie mogły zapobiec jego deformacjom. W ostatecznych wnioskach komisja, która prowadziła dochodzenie podała następujące powody: katastrofa nastąpiła wskutek zniszczenia dolnych pasów – błędnie zaprojektowanych, sił, które doprowadziły do zniszczenia konstrukcji należało się spodziewać, dolny pas został zbadany przed wbudowaniem, a wyniki badania zatwierdzone przez Coopera, zastosowano zbyt łagodne wymagania techniczne, szczególnie naprężenia w konstrukcji znacznie przekroczyły dotychczas przyjmowane, zaś nikt z zainteresowanych nie wyciągnął z tego wniosków, w obliczeniach przyjęto zbyt małe obciążenia konstrukcji i nie sprawdzono tych założeń; gdyby nawet nie nastąpiło zniszczenie dolnego pasa, obciążenia użytkowe mostu przekroczyłyby znacznie przyjęte przy projektowaniu; katastrofa była więc nieunikniona – most nigdy nie byłby zdatny do eksploatacji. A zatem katastrofa została spowodowana przez błędne decyzje fachowców, którym co prawda nie można było zarzucić popełnienia formalnych uchybień lub braku wiadomości zawodowych, lecz nie stanęli oni na wysokości zadania przy rozwiązywaniu nowych i trudnych problemów technicznych. Read more…

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved