Komunikacja i wyposażenie terenu

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Sprawę pokrewną z rzeźbą terenu i jego nośnością stanowi zagadnienie jego skanalizowania i zaopatrzenia w wodę. Sprawa ta winna być zbadana i zdecydowana przez odpowiednich specjalistów w ciągu prowadzenia badań w pierwszej i drugiej dziedzinie studiów, tj. przy ustalaniu ogólnych warunków zabudowy, przy podziale terenów i projektowaniu sieci komunikacyjnych. Zagadnienie to w swym szczegółowym opracowaniu sięga nieraz i w zakres obecnej pracy przy projekcie zabudowy mieszkaniowej. Ogólny projekt kanalizacji i wodociągów może wskazać pewne tereny skądinąd nadające się do zabudowy, lecz przedstawiające wielkie trudności do przeprowadzenia tych dwóch ważnych instalacji wyposażenia. Read more…

Zasada stawianie domów

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Potrzeba nasypów murów oporowych itp. urządzeń, to bardzo kosztowne i utrudniające dodatnie rozwiązanie plastyczne ogrodu. W szczególności dotyczy to małych ogródków przy przeciętnych niewielkich domach miejskich. Z powyższych powodów przyjmiemy za zasade stawianie domów, względnie zakładanie dłuższych stron bloku urbanistycznego, Racjonalne i zadowalające pod względem architektonicznym rozplanowanie terenu o ostrych spadkach natrafia często na przeszkody innej natury, Na spadkach tych z trudem utrzymuje sie roślinność, gdyż wody deszczowe z łatwością rozmywają i znoszą warstwę urodzajną ziemi, a umocnienie jej wymaga nieraz trudnych i kosztownych zabiegów technicznych. Jednocześnie stawianie zwartego szeregu domów wzdłuż warstw u podnóża dużego spadku, staje się niewlaściwym ze względu na ewentualność zalewu dolnych kondygnacji domów i konieczność przepuszczenia wód deszczowych i Śniegowych w naturalnym kierunku w dół, po istniejącym zboczu. Read more…

Kształtowanie przekroju domu na terenach spadzistych

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Przyczyniają się one do szybkiego i dokładnego przewietrzenia poszczególnego domu i wnętrza dziedzińca, względnie bloku. Jednakże w wielu okolicach naszego kraju wiatry z określonych kierunków są tak długotrwałe i silne, że pożądanym się staje przeciwdziałanie im w pewnej mierze. Możemy więc poszczególne domy i całe ich szeregi tak ustawiać, aby ochraniać pewne przestrzenie od zbyt silnego i przykrego przewiewu. Dotyczy to w dużym stopniu ogródków indywidualnych, jak również. ogródków dla dzieci. Read more…

Racjonalny program mieszkaniowy

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Racjonalny program mieszkaniowy łączy sie ściśle z rozmiarami i uksztaltowaniem wyżej wymienionych przestrzeni zielonych i z kierownicza myślą kompozycji architektonicznej. Prowadząc do syntezy poszczególnych czynników i wpływów, kształtających dziedzinę mieszkaniową w projekcie miasta, należy podkreślić sprawy następujące: Warunki przyrodzone, tj. kierunki stron Świata w danym terenie i nasłonecznienie; kierunki panujących wiatrów; rzeźbę i charakter terenu (płaski, falisty lub górzysty) i wynikające z tego typowe spadki działek i ulic, nośność gruntu i związane z tym granice jego obciążenia w fundamentach projektowanych budynków. Warunki skanalizowania i zaopatrzenia w wodę. Warunki te określają zwykle w ogólnych zarysach typ zabudowy. Read more…

Podstawy konstrukcyjne terenów mieszkaniowych

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Trzecia dziedzina studiów objęła podział szczegółowy terenów i rozwiązanie sieci komunikacyjnych różnego rodzaju. Powstał przed nami ten sposób wszechstronnie przemyślany i dobrze zbudowany szkielet organizmu miejskiego. A jednocześnie, na podstawie poprzednio przeprowadzonych badań ekonomicznych, społecznych i demograficznych, skrystalizował się już program mieszkaniowy i gospodarczy danego miasta. Należy więc teraz dalej rozwijać projekt urbanistyczny i budować najistotniejsze organy miasta, tj. dzielnice mieszkaniowe oraz dzielnice i warsztaty pracy. Read more…

Izolacja dźwiękowa i zabezpieczenie mieszkańców

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W tej sytuacji łatwą się staje izolacja dźwiękowa i zabezpieczenie mieszkańców od kurzu i dymu, gdyż zielone dziedzińce lub indywidualne ogródki domów wytwarzają odpowiednia odległość miedzy dornem a linią komunikacyjną. Prowadzenie jej na poziomie naturalnym terenu, jak i na poziomie odmiennym, tj. w wykopie lub na nasypie, nie nasuwa żadnych watpliwości i nie powoduje w tych warunkach specjalnych kosztów. Nasuwa sie tu również alternatywa bardzo korzystna pod wieloma względami, a mianowicie prowadzenie linii na pół wysokości pod lub nad poziomem naturalnym terenu. W tym wypadku koszt robót ziemnych jest bardzo umiarkowany. Read more…

Linie doprowadzająca komunikację

Filed Under: Uncategorized    by: admin

O ile w danym budynku i w całości bloku nie ma sklepów, biur, instytucji publicznych itp. urządzeń, wymagających bezpośredniej styczności z arteria i jej ruchem, odsuwamy domy mieszkalne od niej jak najdalej. Traktujemy arterie jako linie doprowadzająca komunikację do właściwych ulic mieszkaniowych, ale bynajmniej nie przypisujemy jej roli kierowniczej w kształtowaniu zabudowy, Czynimy to tym bardziej stanowczo i bezwzględnie, Że tylko w niewielu wypadkach kierunek arterii może podlegać tym czynnikom przyrodzonym technicznym (światło, spadki terenu itp.), jakim winien podlegać dobrze sytuowany dom i blok urbanistyczny. I dlatego, obok sytuacji szeregu domów wzdłuż arterii, dążymy raczej do sytuacji prostopadłej lub choćby nawet skośnej. Nie wyłącza to oczywiście ustawienia wzdłuż arterii tych fragmentów bloku, których funkcje łączą się z jej ruchem, jak sklep, biuro, budynek instytucji publicznej itp. Read more…

Dzielnice śródmiejskie wielkich miast

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W dzielnicach śródmiejskich wielkich miast, w skomplikowanych warunkach technicznych i ekonomicznych i przy bardzo kosztownych rozwiązaniach komunikacyjnych, może ona osiągnąć kwotę kilkudziesięciu lub nawet kilkuset złotych. Tak wielkie obciążenie odbija się bezpośrednio na kosztach domu i mieszkania; prowadzi ono często do charakterystycznego objawu emigracji mieszkańców do dzielnic tańszych i pozostawienia kosztownego terenu Śródmieścia na potrzeby handlu, biurowości, reprezentacji itd. Dzielnice śródmiejskie stolic europejskich i wielomilionowych miast amerykańskich z Londynem i New Yorkiem na czele ilustrują fakty te w sposób jaskrawy; ceny terenu, podbijane w dodatku spekulacją, dochodzą tam do kilkunastu tysięcy złotych za jeden metr kwadratowy. Racjonalna oszczędność i celowość układu sieci wyposażenia polega na obsłużeniu jak największego terenu jak najmniejszą długością linii i powierzchni wyposażenia (tj. bruków, przewodów, kanałów, środków komunikacji itd.). Read more…

Urządzenia wyposażenia terenu

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Sprawy dogodnego układu samych linii i przystanków, zabezpieczenie ruchu pieszego, kołowego i rowerowego, zdecydowanie ewentualnej potrzeby skrzyżowań dwupoziomowych — oto szereg punktów związanych bezpośrednio ze sposobem zabudowy terenu i rozmieszczenia na nim ludności. Ze sprawą sieci komunikacji łączy się zwykle sprawa urządzeń wyposażenia terenu. Brukowane powierzchnie ulic, kanały, wodociągi, linie przewodów elektrycznych Światła i siły, telefonicznych i gazowych stanowią organicznie związaną i skomplikowaną sieć, która obejmuje teren dzielnicy mieszkaniowej i przenika do podstawowej komórki organizmu miejskiego, tj. do mieszkania. Układ ogólny tych sieci opracowany przez właściwych rzeczoznawców wszedł już poprzednio w zakres całości projektu urbanistycznego i wynika z podziału terenów na budowlane i niebudowlane oraz ze szczegółowego ich przeznaczenia. Read more…

Wykorzystanie ocalalej konstrukcji stalowej okazalo sie niecelowe

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Wykorzystanie ocalałej konstrukcji stalowej okazało się niecelowe. Postanowiono opracować zupełnie nowy projekt mostu . W tym celu został powołany komitet złożony z 3 inżynierów, w skład którego wchodził m. in, Rafał Modrzejewski, mający doświadczenie w budowie mostów dużych rozpiętości. Lecz i tym razem, w czasie ponownej budowy mostu, nastąpiła katastrofa spowodowana błędami montażu . Read more…

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved