Wymiary płyt

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Wymiary płyt warunkują ich grubość – to znaczy że im większe wymiary płyty, tym większą będzie jej grubość. Dla płyty o grubości 10 cm wymiary maksymalne powierzchni płyty wynoszą 60, x 60 cm, zaś dla płyty o grube 14 cm wymiary te wynoszą do 80 x 80 cm. Biorąc pod uwagę duże zmechanizowanie procesu wydobywania bloków i transportu wewnętrznego w kamieniołomie, bloki granit~ strzegomskiego są stosunkowo tanie, toteż płyty łupane (forowane) należy zalecać jako doskonały materiał., kt6rego użycie jest ekonomicznie już uzasadnione. Takie płyty granitowe, użyte np. na c 0- koły budynków, są odporne na wilgoć na którą w przyziemnych partiach budynku zawsze jest bardziej narażony, dają się zmywać wodą i utrzymywać w czystości. Read more…

Gabro

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Budowlanych skał diorytowych w kraju nie posiadamy, natomiast w ostatniej grupie skał głębinowych, tj. w grupie gabra posiadamy piękne złoża w okolicach Nowej Rudy na Dolnym Sląsku. Gabro noworudzkie jest skałą zasad ową (bezkwarcową) o strukturze składającej się głównie z wapiennego plagioklazu (anoctyt), piroksenów i oliwinu. Jest surowcem trudnym w obróbce, posiada natomiast duże walory dekoracyjne. Kolor prawie czarny, ciemnozielony, ze złocistymi i czerwonymi przebłyskami. Read more…

Andezyt

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Najważniejszą cechą niektórych odmian andezytu jest wysoka odporność na działanie kwasów, a stąd możność stosowania w przemyśle chemicznym i urządzeniach kwasoodpornych. Ze względu na tę właśnie cechę i duże zapotrzebowanie przemysłu chemicznego otwarto i uruchomiono drugi kamieniołom andezytu koło Szczawnicy. Z andezytu wykonano okładziny elewacji Banku Gospodarstwa Krajowego, obecnie Bank Inwestycyjny w Warszawie na rogu Nowego Światu i Al. Jerozolimskich. źle dobrana faktura nie ujawnia zalet plastycznych tego materiału. Read more…

Głazy narzutowe

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W północnych dzielnicach Polski poważne znaczenie w budownictwie mają głazy narzutowe, czyli pospolity kamień polny. Są to często dużej wielkości głazy i otoczaki, naniesione z półwyspu Skandynawskiego przez lodowce, które w czwartorzędzie kilkakrotnie spływały na nasze ziemie. Głazy i otoczaki, które znajdowane są obecnie, są głównie pochodzenia magmowego i metamorficznego z nieznaczną domieszką skał osadowych. a więc będą to granity różnego rodzaju i barwy, sjenity, ciemne gabra i dioryty, porfiry i bazalty, a ze skał metamorficznych gnejsy i amfibolity. Jak wiadomo skały rodzime w Polsce są zgrupowane w południowych częściach kraju zaś północ jest ich całkowicie pozbawiona. Read more…

Cechy fizyczne piaskowców wąchockich

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Cechy fizyczne piaskowców wąchockich nie są dostatecznie przebadane. Ich ciężar objętościowy wynosi około 30, a wytrzymałość na ściskanie około 800 kG/cm 2. Wymiary standardowe bloków, 1,20 x 1,00 x 0,60 m. Z piaskowca tego wybudowano kościół i klasztor Cystersów w Wąchocku (XIII wiek), w Warszawie użyto go na cokoły Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej oraz na Gmach Gazowni Miejskiej przy ulicy Kredytowej Nr 3. Sądząc z. Read more…

Piaskowce

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W grupie skał osadowych pochodzenia mechanicznego największe znaczenie dla budownictwa będą miały te skały, w których rozdrobnienie podzieliło materiał pierwotny na ziarna poszczególnych minerałów. Należeć tu będą przede wszystkim piaskowce, składające się z ziarn piasku, utworzonego prawie wyłącznie z- kwarcu, minerału, który jest jednym z najbardziej odpornych na wietrzenie i ścieranie. Piaskowce są od setek lat stosowane na całym świecie do celów budowlanych, architektonicznych i rzeźbiarskich. Jest to naturalny skutek obfitego występowania tych skał w skorupie ziemskiej oraz znacznie łatwiejszego wydobycia i obróbki w porównaniu ze skałami magmowymi.W Polsce skały piaskowcowe wykazują obficie w południowej połaci kraju, sięgając do obszarów centralnych. Ma to duże znaczenie ze względu na zmniejszenie kosztów transportu. Read more…

Złoża piaskowców

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Największe złoża piaskowców w Polsce znajdują się w rejonie Karpat, następnie w rejonie Gór Swiętokrzyskich i wreszcie w Sudetach i niektórych okolicach Dolnego Sląska. Piaskowce rejonu Karpat należą przeważnie do formacji fliszowych. Jest to pewien szczególny sposób zalegania skał osadowych, w którym osady piaszczyste i ilaste powtarzają się rytmicznie. Kamieniołomów eksploatowanych przemysłowo i dostatecznie technicznie wyposażonych jest w tym rej on niewiele , natomiast skał zawierających dobry lub bardzo dobry materiał do celów budowlanych jest dużo. Wiek tych piaskowców jest stosunkowo młody i waha się od dolnej kredy do średniego trzeciorzędu. Read more…

Spoiwo krzemionkowo-ilaste z domieszką tlenków żelaza

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Cechy fizyczne: ciężar objętościowy około 2,35, wytrzymałość na ściskanie około 800 kG/cm2, wymiary standardowe około 1,50 Je 1,00 Je 0,90 m. Z piaskowca tego wykonano w Warszawie część elewacji gmachu poczty przy ul. Nowogrodzkiej. Kamieniołom Baranowska Góra, piaskowiec o strukturze średnio i drobnoziarnistej i wyraźnej budowie warstwowej. Najbliższa stacja kolejowa Suchedni6w w odległości około 4 km od kamieniołomu. Read more…

Piaskowce szydłowieckie

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Piaskowce szydłowieckie eksploatowane są na skalę przemysłową w trzech kamieniołomach (Smiłów, dawny kamieniołom Pikla i Borki). Poza tym w okolicach Szydłowca jest szereg kamieniołomów nieczynnych lub eksploatowanych chałupniczo. Największy na skalę przemysłową eksploatowany i zmechanizowany jest kamieniołom w Miłowie położony we wsi o tejże nazwie w odległości 6 km od stacji kolejowej Jastrząb. Piaskowiec śmiłowski jest typowy dla okręgu Szydłowieckiego. Jego cechy techniczne są następujące: ciężar objętościowy 2,05; – wytrzymałość na ściskanie od 200 do 450 kG/cm2, nasiąkliwość- 6,5 d6 9% wagowo, ścieralność na tarczy Boehmego 0,86 cm3/cm2, wytrzymałość na zamrażanie bez zastrzeżeń; Standardowe wymiary bloków 1,20 :x: 1,70 x 1,50 m. Read more…

Nastapilo rozwarcie w zlaczach elementów tego pasa, które zostaly czesciowo rozwarstwione

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Rozpoczęte po katastrofie dochodzenie wykazało, że zasadniczo została ona spowodowana wyboczeniem ściskanego pasa kratownicy wskutek niewłaściwego zespolenia jego elementów. Nastąpiło rozwarcie w złączach elementów tego pasa, które zostały częściowo rozwarstwione. Ponadto stężenia łączące elementy pasa były zbyt słabe i nie mogły zapobiec jego deformacjom. W ostatecznych wnioskach komisja, która prowadziła dochodzenie podała następujące powody: katastrofa nastąpiła wskutek zniszczenia dolnych pasów – błędnie zaprojektowanych, sił, które doprowadziły do zniszczenia konstrukcji należało się spodziewać, dolny pas został zbadany przed wbudowaniem, a wyniki badania zatwierdzone przez Coopera, zastosowano zbyt łagodne wymagania techniczne, szczególnie naprężenia w konstrukcji znacznie przekroczyły dotychczas przyjmowane, zaś nikt z zainteresowanych nie wyciągnął z tego wniosków, w obliczeniach przyjęto zbyt małe obciążenia konstrukcji i nie sprawdzono tych założeń; gdyby nawet nie nastąpiło zniszczenie dolnego pasa, obciążenia użytkowe mostu przekroczyłyby znacznie przyjęte przy projektowaniu; katastrofa była więc nieunikniona – most nigdy nie byłby zdatny do eksploatacji. A zatem katastrofa została spowodowana przez błędne decyzje fachowców, którym co prawda nie można było zarzucić popełnienia formalnych uchybień lub braku wiadomości zawodowych, lecz nie stanęli oni na wysokości zadania przy rozwiązywaniu nowych i trudnych problemów technicznych. Read more…

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved