Projekt urbanistyczny

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Projekt urbanistyczny obejmuje szczegółowe opracowanie fragmentów dotyczących potrzeb danego miasta i dąży do jak najlepszego dostosowania sieci do specjalnych potrzeb miejskich. Przykład sieci komunikacji wodnych zbudowanych na Zachodzie i posiadających ogromne znaczenie gospodarcze w życiu ekonomicznym Europy całej winien zwrócić naszą uwagę na tę dziedzinę. Masowy ruch towarów, wyzyskanie siły wodnej i jednoczesna ochrona od wylewów i katastrofalnych powodzi powinny odegrać wybitną rolę w budowie naszych miast i przy wyjątkowo dodatnim układzie rzek w całości państwa. Centralnie płynąca Wisła i jej obustronne dopływy, łatwość przeprowadzenia w kraju równinowym wielkich linii komunikacji wodnej z zachodu na wschód i z Bałtyku do morza Czarnego otwiera wielkie perspektywy gospodarcze dla wszystkich niemal większych miast polskich. Wszystkie te urządzenia, od najmniejszych do największych odgrywają ogromna role w krajobrazie miasta, w całości i w jego szczegółach, i winny być bardzo wszechstronnie studiowane nie tylko pod względem konstrukcyjnym, lecz właśnie z punktu widzenia krajobrazu i charakteru miasta. Read more…

Jezdnia

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Jezdnia przeznaczona dla ruchu kołowego, a więc głównie samochodowego, powinna być ujęta w pasma roślinności, krzewów, żywopłotów i drzew, izolujące publiczność piesza od kurzu, halasu i wyziewów motorów. Arterie tego rodzaju zbliżają się w swym charakterze do pasm parkowych, stanowiących linie komunikacyjne w ogólnym systemie terenów zielonych, tj. parków, lasów, ogrodów itp., wchodzących w całość planu miasta). Arterie rep rezentacyjne wiążą się zwykle w swym układzie najściślej z istnieniem instytucji publicznych, gmachów o charakterze społecznym, monumentalnych i pamiątkowych. Stanowią tło pochodów, uroczystości publicznych, defilad wojska itp., wynikają z potrzeb miast wielkich i stołecznych. Read more…

Wzrastanie liczby samochodów

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Stracony czas przejścia od miejsca postoju i z powrotem, opłata dosyć wysoka 25—35 centów oraz powolny ruch w Śródmieściu, spowodowany przeciążeniem arterii i rytmizowaną sygnalizacją na skrzyżowaniach, w znacznym stopniu przekreślają zalety posiadania samochodu. Objawy te, zaledwie spostrzegane w Europie, w miastach amerykańskich wytworzyły swoisty problem, nie dający się rozwiązać w granicach nadzwyczaj intensywnie zabudowanego śródmieścia. Nawet wznoszenie wielopiętrowych garaży postojowych, pomijając sprawę kosztów, nie daje rozwiązania idealnego. Te objawy wprost wybuchowego aż do ostatnich czasów wzrastania liczby samochodów przekreśliły jego wartość w użytkowaniu codziennym do tego stopnia, że w wielu wypadkach w Śródmieściu New Yorku i Chicago można najprędzej dostać sie do celu pieszo. Z tym większym przeto naciskiem należy zagadnienie to rozwiązywać w planach urbanistycznych nowoczesnych, przewidując place postojowe przy instytucjach, zatrudniających dużą liczbę pracowników lub przyciągających znaczne rzesze interesantów, w intensywnie zabudowanych dzielnicach handlowo-biurowych, w dzielnicach spacerów, sportów i rozrywek, w ważnych węzłach komunikacyjnych, jak dworce kolejowe i autobusowe, porty itp. Read more…

Jednostka sąsiedzka

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Owa «jednostka sąsiedzka» obejmuje przedszkola, szkoły, ośrodki zaopatrzenia (żywność, odzież itp.) i te urządzenia usługowe i kulturalne, które są nieodzowne dla normalnego bytowania danego zespołu ludności miejskiej. Współczesna praca urbanistyczna w Polsce idzie zdecydowanie w tym kierunku, aby koncepcję amerykańskiej «jednostki sąsiedzkiej» dalej rozwinąć, dostosować do postępującego demokratycznego rozwoju społecznego i do naglącej potrzeby zdobyczy cywilizacji technicznej i kultury dla najszerszych warstw społeczności miejskiej. Sprawą podstawową w planowaniu jest ogromne zacofanie Polski tak w obszarach wiejskich, jak i miejskich pod względem zagęszczenia ilości mieszkańców w stosunku do ilości izb. Gdy w krajach środkowej i zachodniej Europy przypada na jedną izbę 0,7—1,5 osób, to w mieszkaniach jednoizbowych w Polsce, których jest niestety najwięcej i to w złym stanie technicznym, przypada 3—4,5 osób na izbę. Przy czym należy zaznaczyć, że mieszkania jednoizbowe na Zachodzie należą do rzadkości. Read more…

© Copyright 2018 aranżacje wnętrz All Rights Reserved
Redakcja