Projekt urbanistyczny

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Projekt urbanistyczny obejmuje szczegółowe opracowanie fragmentów dotyczących potrzeb danego miasta i dąży do jak najlepszego dostosowania sieci do specjalnych potrzeb miejskich. Przykład sieci komunikacji wodnych zbudowanych na Zachodzie i posiadających ogromne znaczenie gospodarcze w życiu ekonomicznym Europy całej winien zwrócić naszą uwagę na tę dziedzinę. Masowy ruch towarów, wyzyskanie siły wodnej i jednoczesna ochrona od wylewów i katastrofalnych powodzi powinny odegrać wybitną rolę w budowie naszych miast i przy wyjątkowo dodatnim układzie rzek w całości państwa. Centralnie płynąca Wisła i jej obustronne dopływy, łatwość przeprowadzenia w kraju równinowym wielkich linii komunikacji wodnej z zachodu na wschód i z Bałtyku do morza Czarnego otwiera wielkie perspektywy gospodarcze dla wszystkich niemal większych miast polskich. Wszystkie te urządzenia, od najmniejszych do największych odgrywają ogromna role w krajobrazie miasta, w całości i w jego szczegółach, i winny być bardzo wszechstronnie studiowane nie tylko pod względem konstrukcyjnym, lecz właśnie z punktu widzenia krajobrazu i charakteru miasta. Read more…

Jezdnia

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Jezdnia przeznaczona dla ruchu kołowego, a więc głównie samochodowego, powinna być ujęta w pasma roślinności, krzewów, żywopłotów i drzew, izolujące publiczność piesza od kurzu, halasu i wyziewów motorów. Arterie tego rodzaju zbliżają się w swym charakterze do pasm parkowych, stanowiących linie komunikacyjne w ogólnym systemie terenów zielonych, tj. parków, lasów, ogrodów itp., wchodzących w całość planu miasta). Arterie rep rezentacyjne wiążą się zwykle w swym układzie najściślej z istnieniem instytucji publicznych, gmachów o charakterze społecznym, monumentalnych i pamiątkowych. Stanowią tło pochodów, uroczystości publicznych, defilad wojska itp., wynikają z potrzeb miast wielkich i stołecznych. Read more…

Wzrastanie liczby samochodów

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Stracony czas przejścia od miejsca postoju i z powrotem, opłata dosyć wysoka 25—35 centów oraz powolny ruch w Śródmieściu, spowodowany przeciążeniem arterii i rytmizowaną sygnalizacją na skrzyżowaniach, w znacznym stopniu przekreślają zalety posiadania samochodu. Objawy te, zaledwie spostrzegane w Europie, w miastach amerykańskich wytworzyły swoisty problem, nie dający się rozwiązać w granicach nadzwyczaj intensywnie zabudowanego śródmieścia. Nawet wznoszenie wielopiętrowych garaży postojowych, pomijając sprawę kosztów, nie daje rozwiązania idealnego. Te objawy wprost wybuchowego aż do ostatnich czasów wzrastania liczby samochodów przekreśliły jego wartość w użytkowaniu codziennym do tego stopnia, że w wielu wypadkach w Śródmieściu New Yorku i Chicago można najprędzej dostać sie do celu pieszo. Z tym większym przeto naciskiem należy zagadnienie to rozwiązywać w planach urbanistycznych nowoczesnych, przewidując place postojowe przy instytucjach, zatrudniających dużą liczbę pracowników lub przyciągających znaczne rzesze interesantów, w intensywnie zabudowanych dzielnicach handlowo-biurowych, w dzielnicach spacerów, sportów i rozrywek, w ważnych węzłach komunikacyjnych, jak dworce kolejowe i autobusowe, porty itp. Read more…

Jednostka sąsiedzka

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Owa «jednostka sąsiedzka» obejmuje przedszkola, szkoły, ośrodki zaopatrzenia (żywność, odzież itp.) i te urządzenia usługowe i kulturalne, które są nieodzowne dla normalnego bytowania danego zespołu ludności miejskiej. Współczesna praca urbanistyczna w Polsce idzie zdecydowanie w tym kierunku, aby koncepcję amerykańskiej «jednostki sąsiedzkiej» dalej rozwinąć, dostosować do postępującego demokratycznego rozwoju społecznego i do naglącej potrzeby zdobyczy cywilizacji technicznej i kultury dla najszerszych warstw społeczności miejskiej. Sprawą podstawową w planowaniu jest ogromne zacofanie Polski tak w obszarach wiejskich, jak i miejskich pod względem zagęszczenia ilości mieszkańców w stosunku do ilości izb. Gdy w krajach środkowej i zachodniej Europy przypada na jedną izbę 0,7—1,5 osób, to w mieszkaniach jednoizbowych w Polsce, których jest niestety najwięcej i to w złym stanie technicznym, przypada 3—4,5 osób na izbę. Przy czym należy zaznaczyć, że mieszkania jednoizbowe na Zachodzie należą do rzadkości. Read more…

Program budownictwa mieszkaniowe

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W ten sposób powstaje zwarty program budownictwa mieszkaniowego dla najszerszych warstw ludności miejskiej, tak w odniesieniu do miasta istniejącego, z jego licznymi wadami, jak również w odniesieniu do miasta odbudowywanego po zniszczeniach wojennych, lub zakladanego na nowo osiedla lub dzielnicy. Program ten winien uwzględnić z jednej strony potrzeby indywidualne człowieka i jego rodziny, z drugiej zaś — liczne stosunki społeczne, które gę wiążą w różnych płaszczyznach z otoczeniem. W odniesieniu do miasta istniejącego, program ten obejmie naprawę i podniesienie stanu istniejącego w mieszkalnictwie pod względem zdrowotnym, technicznym i architektonicznym, tj. naprawe i przebudowę domów i całych bloków urbanistycznych, ich nowoczesne wyposażenie techniczne, zapewniające choćby najkonieczniejszy komfort mieszkaniowy, oraz planowe urządzenie i budowe instytucji i budynków, służących różnorodnym kształtom i potrzebom życia społecznego. Złobek i przedszkole, kościół i teatr, sala zebrań, stadion i szpital oraz szereg innych urządzeń będą stanowiły na Odpowiednim szczeblu nieodzowne składniki nowoczesnego zespołu mieszkaniowego, zależnie od jego skali, tj. Read more…

Racjonalne przemieszczenie ludności i rozmieszczenie oraz przekształcenie osiedl

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Na tym właśnie polu pracy badane jest, rozważane i decydowane racjonalne przemieszczenie ludności i rozmieszczenie oraz przekształcenie osiedli na przestrzeni całego kraju lub jego fragmentów. Plany krajowy i regionalne decydują ogólnych zarysach na podstawie racjonalnie przeprowadzonych badań o celowym rozmieszczeniu ludności, odpowiednio do jej struktury zawodowej w całości kraju i w poszczególnych jego regionach i na podstawie tych warunków przyrodzonych i gospodarczych, które umożliwiają udostępnienie, postęp i upowszechnienie najszersze współczesnych zdobyczy cywilizacji. Bedą to warunki życia człowieka, objęte układem geograficznym, geologicznym, topograficznym i klimatycznym. Urodzajna gleba i odpowiedni klimat dla warsztatu pracy rolnika i ogrodnika, nadzwyczaj ważne dla całości gospodarki zasoby leśne, złoża mineralne, warunkujące rozwój poszczególnych gałęzi przemysłu, źródła energii w postaci wegla i wody oraz gazów ziemnych, obfitość wód nieodzowna dla wszelkich form istnienia człowieka i organizacji jego pracy rolniczej, ogrodniczej, rzemieślniczej i przemysłowej — oto zespół warunków, na których opiera się istnienie i skupianie się w mniejsze i większe osiedla i miasta ludności calego kraju. W tych ramach rozwija się wieś, a w dalszym ciągu następują procesy urbanizacji, prowadzące do powstawania miast i założeń przemysłowych o różnorodnej skali i typie. Read more…

Proces urbanizacji

Filed Under: Uncategorized    by: admin

O ile jedna z dwóch funkcji w procesach urbanizacji, tj. organizacja i budowa warsztatów pracy, znalazła wielokrotnie poparcie i opiekę wielkich organizmów gospodarczych, czołowych mechanizmów państwowych, kapitału prywatnego i publicznego zresztą przeważnie dla celów dorywczego zysku materialnego, dla niekończącego się zbrojenia państw — o tyle druga funkcja podstawowa budowy miasta, tj. budowa domu mieszkalnego, była traktowana na ogół po macoszemu i bezplanowo. Skutkiem tego jest brak dodatnich wyników w budownictwie mieszkaniowym w poszczególnych krajach i to niezależnie od poziomu gospodarczego, ustroju społecznego i politycznego. Oczywiście w krajach najmniej zniszczonych wojnami, lub całkowicie przez nie nienaruszonymi i przy niewielkim przyroście ich zaludnienia sprawa mieszkalnictwa nie nabierała cech chorobliwego zaognienia. Read more…

Plan ogólny miasta

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Plan ogólny miasta pozwala przystąpić do szczegółowego opracowania licznych systemów wyposażenia terenu miejskiego. Bedą to projekty wodociągów, kanalizacji, elektryfikacji, instalacji gazowych, telefonów, ewentualnych dzielnicowych centrali ogrșewniczych itp. Zbadanie i podkreślenie cech piękna przyrody, krajobrazu, zabytków i budowli istniejących, uksztaltowanie licznych dzieł inżynierskich, tworzących poszczególne człony nowoczesnej konstrukcji urbanistycznej, ujęcie kształtu, wód i przestrzeni zielonych — oto bogate cele twórczej pracy w formowaniu konstrukcyjnego szkieletu miasta. Zamiast przypadkowej sumy poszczególnych nie skoordynowanych dzieł — zamiast dowolnego konglomeratu wielkich nieraz i podziwu godnych wysiłków ludzkich powinien się wznieść harmonijny i skrystalizowany twór, łączący w sobie i oświetlający zagadnienia czasu i Przestrzeni, materialu plastycznego i kierowniczej myśli. Dotychczasowa współpraca badawcza szeregu specjalistów dochodzi do swego punktu kulminacyjnego chwili ustalenia podstaw konstrukcji urbanistycznej.
Przemiany gospodarcze i społeczne w życiu narodów europejskich, pierwsza wojna światowa, burzliwy przebieg dwudziestoletniego okresu między wojnami, oraz jedyne w historii zniszczenia dziesiątków wielkich miast, setek i tysięcy mniejszych osiedli w drugiej wojnie światowej wysunęły sprawę mieszkania i domu na czoło najważniejszych zagadnień nie tylko urbanistyki nowoczesnej, ale w ogóle cywilizacji europejskiej. Read more…

Kośmin

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Pod względem wieku zaliczane są one do okresu karbowskiego. Z kamieniołomów czynnych wymienić należy Kośmin.Prawie czarny, z białymi, równomiernie rozłożonymi w skale plamkami skaleni, sjenit z Przedborowej jest dosonałym materiałem budowlanym i rzeźbiarskim, (trudniejszy w obróbce, a zwłaszcza w przecieraniu na płyty niż granit strzegomski, daje się dobrze szlifować i polerować i długo zachowuje połysk. Wytrzymały na wpływy atmosferyczne,wykazuje szlachetną prostotę prawie czarnej barwy, zwłaszcza w obróbce polerowanej, z tego też powodu stosowany często na nagrobki i pomniiki. Zbyt kosztowny na okładziny ścienne dużych powierzchni nadaje się szczególnie na cokoły budynków, stopnie, posadzki i detale architektoniczne. Standartowe wymiary bloków 1,20 x 0,70 x 0,50 m. Read more…

Mimo to konstrukcja przesla nie runela, poniewaz byla belka ciagla dwuprzeslowa i jeden naroznik wspieral sie o ocalaly fragment zniszczonego przyczólka.

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Mimo to konstrukcja przęsła nie runęła, ponieważ była belką ciągłą dwuprzęsłową i jeden narożnik wspierał się o ocalały fragment zniszczonego przyczółka. Zwracają uwagę gałęzie osadzone na filarze, które tarasując koryto rzeki zmniejszały przekrój przepływu. Zmiana warunków hydrologicznych wskutek wybudowania nasypu miewa także następstwa przeciwne: może spowodować zamulenie otworów przepustów i mostów istniejących lub nowych. Nastąpiło to na przykład po zbudowaniu drogi szybkiego ruchu Warszawa – Katowice, usytuowanej na pewnym odcinku poprzecznie do kierunku naturalnego spływu wód powierzchniowych. Po kilku miesiącach przepusty w nasypie tej drogi zostały wypełnione do połowy wysokości otworów gruntem naniesionym przez wodę. Read more…

Archiwum

© Copyright 2020 aranżacje wnętrz All Rights Reserved